Regulamin – Głosowanie Top Charity 2024

Regulamin

Brzmienie obowiązujące od 19 kwietnia 2024 r.
REGULAMIN NAGRÓD

„TOP CHARITY 2024”

(„REGULAMIN”)

 

§ 1

 

1. Nagrody „Top Charity 2024”, zwane dalej łącznie „Nagrodami” lub indywidualnie Nagrodą,

przyznawane są z inicjatywy Omenaa Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Heleny

Kozłowskiej 1/43, 00-710 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000509539, NIP: 5272719133, REGON: 147357946 („Organizator”).

2. Celem Nagród jest uhonorowanie przedsiębiorców za osobiste zaangażowanie, pełne pasji i

poświęcenia w niesienie pomocy potrzebującym.

3. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, które od minimum 5 (pięciu) lat prowadzą własną

firmę (jako indywidualni przedsiębiorcy lub wspólnicy albo akcjonariusze spółki handlowej) i

udzielają się charytatywnie/filantropijnie, wykazując się osobistym wkładem w pomoc innym.

 

§ 2

 

1. Przyznawane są łącznie 4 (cztery) Nagrody, w 2 (dwóch) kategoriach:

a. 3 (trzy) Nagrody jako „Nagrody Jury”; oraz

b. 1 (jedna) Nagroda jako „Nagroda Internautów”.

2. Każda z Nagród może być przyznana jako Nagroda zbiorowa, 2 (dwojgu) lub więcej

kandydatom zgłoszonym lub nominowanym wspólnie.

3. Laureaci (indywidualni lub zbiorowi) Nagród Jury („Laureaci Nagród Jury”) wyłaniani są przez

specjalnie powołane w tym celu przez Organizatora Jury Nagród („Jury”).

4. Laureat (indywidualny lub zbiorowy) Nagrody Internautów („Laureat Nagrody Internautów”)

wyłaniany jest w głosowaniu internautów, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9 Regulaminu.

5. Kandydowanie do Nagród jest bezpłatne.

§ 3

 

1. Laureaci Nagród Jury wyłaniani są spośród kandydatur zgłaszanych przez członków Jury.

2. Jury składa się z 9 (dziewięciu) członków. W skład Jury wchodzą:

a. Amma Omenaa Mensah – Przewodnicząca Jury;

b. Rafał Brzoska;

c. Ryszard Chmura;

d. Paweł Zielewski;

oraz laureaci Nagród „Top Charity 2023”:

e. Dariusz Gałęzewski;

 

2

 

f. Sylwia Krupa;

g. Piotr Krupa;

h. Jerzy Krzanowski;

i. Małgorzata Adamkiewicz.

 

3. Każdy z członków Jury uprawniony jest do zgłoszenia maksymalnie 3 (trzech) kandydatur

(indywidualnych lub zbiorowych) do Nagród Jury. Zgłaszania kandydatur do Nagród Jury

członkowie Jury mogą dokonywać do godz. 23:59 dnia 31 marca 2024 r., na adres e-mail

Organizatora: [email protected].

4. Organizator przeprowadzi weryfikację kandydatur zgłoszonych przez członków Jury, w

szczególności w zakresie spełniania przez kandydatów wymogów określonych w § 1 ust. 3

Regulaminu oraz w celu uzyskania od kandydatów zgód na ubieganie się o Nagrody, w tym na

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych kandydatów.

5. Spośród zgłoszonych przez członków Jury kandydatur do Nagród Jury, które pomyślnie przeszły

weryfikację przeprowadzoną przez Organizatora, Jury do godz. 23:59 dnia 10 kwietnia 2024 r.

wyłania Laureatów Nagród Jury dla 3 (trzech) Nagród Jury, w drodze głosowania. Głosowanie

odbywa się podczas posiedzenia Jury przeprowadzanego stacjonarnie, zdalnie lub w trybie

łączonym, zwoływanego z inicjatywy Przewodniczącej Jury. Przeprowadzenie głosowania

poprzedzone jest dyskusją. W przypadku, gdy któryś z członków Jury nie może wziąć udziału w

posiedzeniu Jury, Organizator dopuszcza oddanie przez takiego członka Jury głosów drogą

elektroniczną, poprzez wysłanie do godz. 23:59 dnia 10 kwietnia 2024 r. wiadomości e-mail na

adres e-mail Organizatora: [email protected].

6. Głosowanie Jury jest jawne.

7. Każdy z członków Jury może oddać w głosowaniu maksymalnie 2 (dwa) głosy.

8. 3 (trzy) Nagrody Jury otrzymają kandydatury, które uzyskały w głosowaniu Jury największą

liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej niż jedna kandydatura uzyskała liczbę głosów

uprawniającą do zajęcia 3. (trzeciego) miejsca w głosowaniu, Przewodnicząca Jury decyduje o

wyborze z tego grona kandydatury, której przypadnie trzecia spośród Nagród Jury.

 

§ 4

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 lit. b Regulaminu, zgłaszania kandydatur do Nagrody

Internautów dokonują internauci, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie

internetowej Organizatora: https://wielkaaukcjacharytatywna.com/zglos-kandydature-do-top-

charity-2024/.

2. Zgłoszeń dokonywać można w okresie od 10 marca 2024 r. do godz. 23:59 w dniu 31 marca

2024 r.

3. Organizator przeprowadzi weryfikację kandydatur zgłoszonych przez internautów, w

szczególności w zakresie spełniania przez kandydatów wymogów określonych w § 1 ust. 3

Regulaminu oraz w celu uzyskania od kandydatów zgód na ubieganie się o Nagrodę

Internautów, w tym na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych kandydatów.

 

§ 5

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 9 Regulaminu, Nagroda Internautów przyznawana jest w

głosowaniu internautów, trwającym od 19 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59 w dniu 19 maja

2024 r.

 

3

 

2. Kandydatury do Nagrody Internautów obejmują:

a. kandydatury uprzednio zgłoszone przez internautów zgodnie z § 4 Regulaminu, pomyślnie

zweryfikowane przez Organizatora; oraz

b. kandydatury zgłoszone uprzednio przez członków Jury do Nagród Jury, które pomyślnie

przeszły weryfikację przeprowadzoną przez Organizatora oraz nie otrzymały Nagród Jury.

3. Głosowanie w sprawie przyznania Nagrody Internautów odbywa się poprzez formularz

głosowania dostępny na stronie internetowej Organizatora:

https://glosowanie.wielkaaukcjacharytatywna.com/.

4. W celu oddania głosu należy kliknąć przycisk obok wybranej kandydatury oraz podać swój

adres email, zatwierdzić wymagane zgody i kliknąć przycisk potwierdzający.

5. Po dokonaniu czynności określonych w ust. 4 powyżej, na adres email podany przez

głosującego wysłany zostanie link, którego kliknięcie równoznaczne będzie z oddaniem głosu

na wybraną kandydaturę. Link pozostanie aktywny przez 24 godziny od jego wysłania na dany

adres email wykorzystany do głosowania. Kliknięcie przez głosującego w link w okresie jego

aktywności jest warunkiem oddania ważnego głosu.

6. Z jednego adresu email można głosować raz dziennie, poprzez oddanie jednego głosu na jedną

z kandydatur.

7. Niedopuszczalne jest używanie dla potrzeb oddawania głosów tzw. tymczasowych adresów

email. Głos oddany przy użyciu tymczasowego adresu email będzie nieważny.

8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator dokona ostatecznego

zliczenia oddanych głosów.

9. Nagrodą Internautów uhonorowana zostanie ta kandydatura spośród opisanych w ust. 2

powyżej, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów. Jeżeli 2 (dwie) lub więcej

kandydatur uzyskało tę samą – najwyższą – liczbę głosów, ostatecznego wyboru z ich grona

Laureata Nagrody Internautów dokona Jury, poprzez głosowanie przeprowadzone zgodnie z

zasadami określonymi w § 3 Regulaminu.

§ 6

 

1. Ogłoszenie Laureata Nagrody Internautów oraz wręczenie mu statuetki „Top Charity 2024”

odbędzie się 7 czerwca 2024 r., podczas organizowanego w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla

Jana III w Wilanowie wydarzenia „Change Maker 2024”.

2. Ogłoszenie Laureatów Nagród Jury oraz wręczenie im statuetek „Top Charity 2024” odbędzie

się 8 czerwca 2024 r., podczas organizowanej przez Organizatora na terenie Muzeum Pałacu

Króla Jana III w Wilanowie „Wielkiej Aukcji Charytatywnej – Top Charity 2024”.

3. Organizator poinformuje laureatów Nagród o ich przyznaniu na minimum 2 (dwa) tygodnie

przed planowaną datą ogłoszenia laureatów Nagród. Laureaci zobowiązani są nie upubliczniać

tej wiadomości do czasu oficjalnego ogłoszenia laureatów przez Organizatora.

 

§ 7

 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z procedurą przyznawania

Nagród jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

 

4

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności

Organizatora dostępną pod adresem: https://omenaafoundation.com/polityka-prywatnosci/.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej

https://wielkaaukcjacharytatywna.com .

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym okresie

poprzedzającym ogłoszenie laureatów Nagród.